Za živé rieky a čistú vodu

Nie je možné komentovať 136 x Prečítané

V týchto dňoch sa na Slovensku spájajú viaceré ochranárske, vodácke a rybárske organizácie, aby spolu s vedcami a dotknutými samosprávami presadili zmenu vodnej politiky SR. Ich spoločná iniciatíva prostredníctvom petičnej akcie vyzýva MŽP SR, vládu parlament na realizáciu ôsmich konkrétnych požiadaviek s cieľom efektívnejšej ochrany vôd, realizácie tzv. zelených opatrení v krajine a prehodnotenia plánov na výstavbu malých vodných elektrárni (MVE).

Ochranári, rybári a vodáci už roky upozorňujú kompetentných na zhoršovanie stavu vôd v SR. Predstavitelia týchto skupín sa dlhodobo snažili zapracovať opatrenia na ich ochranu do príslušných zákonov a strategických dokumentov. Doteraz však boli ich návrhy štátnymi inštitúciami zväčša ignorované. Preto sa teraz spájajú a rozbiehajú spoločnú petičnú akciu „Za živé rieky a čistú vodu“, v ktorej žiadajú kompetentných – Ministerstvo životného prostredia SR, Vládu SR a Národnú radu SR, aby zabezpečili:

1. Spracovanie novej vodnej politiky SR,

2. Dôslednú ochranu vôd v súlade s Rámcovou smernicou 2000/60/ o vode,

3. Nezávislosť procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,

4. Dôslednú implementáciu ustanovení Rámcovej smernice 2OOO /60/ES o vode do všetkých politík vecne príslušných rezortoch,

5. Prepracovanie strategických dokumentov vodného plánovania v súlade s európskou vodnou politikou,

6. V rámci plánu adaptácie na klimatické zmeny vypracovanie programu zelenej infraštruktúry a jeho začlenenie do dokumentov vodného plánovania,

7. Vypracovanie úplne novej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokoch SR,

8. Aktívnu a účinnú účasť verejnosti, samospráv, občianskych združení, akademických a výskumných pracovísk na riešení problémov súvisiacich s ochranou vôd Slovenska.

Musíme si uvedomiť, že voda nás sprevádza celým našim životom Ako všetko životodarne, aj voda potrebuje nielen naše pochopenie a úctu, ale aj láskavý vzťah. Je našim spoločným dedičstvom a musíme ju v dostatočnom množstve a kvalite odovzdať budúcim generáciam. PRETO:“ Ochrana našich vôd je vecou verejného záujmu“.

Komentovať cez Facebook

x komentované

V rubrike : Spravodajstvo